Browsing by Author สุภาณี อ่อนชื่นจิตร

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การปฏิบัติกิจกรรมบริการสุขภาพที่บ้านของพยาบาลวิชาชีพในภาคใต้สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; สุคนธา รัตโน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
2542การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; สุดธิดา รัตนสมาหาร; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
2530การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบท: การศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบท ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; เยาวณี จรูญศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2546การรับรู้และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหารการพยาบาลในคลินิกและชุมชนของโรงพยาบาล 14 จังหวัดภาคใต้สุนันท์ ศรีวิรัตน์; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2533ความคิดเห็นของประชาชนต่อการฝึกภาคสนามของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2536คุณลักษณะทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วรรณี จันทร์สว่าง; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2530ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2543ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความปลอดภัยต่ออุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานผลิตภัณฑ์ยางพาราสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; สุเจน วัชรปิยานันทน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2540โครงการนำร่องศึกษาวิธีการลดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ ในนักศึกษาผ่านครู / อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน