Browsing by Author สุภาค รัตนสุภา

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; อริยธัช เสนเกตุ; ปัทมา พรหมสังคหะ; สัมพันธ์ เกตุชู; สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร; พันธ์ศักดิ์ อินทรวงค์; สมใจ จีนชาวนา; อำพา ขำประเสริฐ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง
2553การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในเขตภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; ปรีดา หมวดจันทร์; คำนวณ กระจายโภชน์; ปัทมา พรหมสังคหะ; สัมพันธ์ เกตุชู; สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง; วิชัย ใจภักดี
2553การศึกษาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; ปรีดา หมาดจันทร์; คำนวณ กระจายโภชน์; ปัทมา พรหมสังคหะ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง; วิชัย ใจภักดี