Browsing by Author สุพล ทองคลองไทร

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การปฏิบัติงานของศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดภาคใต้สุพล ทองคลองไทร; เฉลิมพันธ์ สุวรรณชนะ; การบริหารการศึกษา
2541การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมวันประถมศึกษาแห่งชาติในจังหวัดสงขลาสุพล ทองคลองไทร; เฉลิมชัย อาคาสุวรรณ; การบริหารการศึกษา
2537การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในเขต 12สุพล ทองคลองไทร; ภรณี เลื่องอรุณ; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)
2536การศึกษากระบวนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคใต้สุพล ทองคลองไทร; คนึงนิจ กาญจนบุษย์; การบริหารการศึกษา
2537ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของศึกษาธิการอำเภอกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 3สุพล ทองคลองไทร; สมพงษ์ สุวรรณชาตรี; การบริหารการศึกษา
2537ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของศึกษาธิการอำเภอกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเขตการศึกษา 3สุพล ทองคลองไทร; สมพงษ์ สุวรรณชาตรี; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2538คุณลักษณะของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษ ในเขตการศึกษา 3สุพล ทองคลองไทร; จรูญ ดอกบัวแก้ว; การบริหารการศึกษา
2537คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลาสุพล ทองคลองไทร; ยืดฟอง อินทโกษี; การบริหารการศึกษา
2540บทบาทของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัด ในเขตการศึกษา 3สุพล ทองคลองไทร; มนัส อินทร์จันทร์; การบริหารการศึกษา
2541ประสิทธิภาพการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 2สุพล ทองคลองไทร; สุรเชฐ นวลศรี; การบริหารการศึกษา
2536ปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มอาชีวศึกษาภาคใต้สุพล ทองคลองไทร; อนันต์ จันทรภาโส; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2539ปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร ในเขตการศึกษา 2 และ 3สุพล ทองคลองไทร; ดุสิต ณ สุวรรณ; การบริหารการศึกษา
2541พฤติกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตการศึกษา 2สุพล ทองคลองไทร; อรรณพ มะแน็ง; การบริหารการศึกษา
2539พฤติกรรมการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น เขตการศึกษา 3สุพล ทองคลองไทร; วิมล หัตถจำนงค์; การบริหารการศึกษา
2540แนวโน้มการบริหารของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2540-2549)สุพล ทองคลองไทร; นิเลาะ แวอุเซ็ง; คณะศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)