Browsing by Author สุพร, ฆังคมณี

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนันทการ์, เสนแก้ว; อภิญญา, สุราวุธ; สุพร, ฆังคมณี; อาริยา, จูดคง; ลักษมี, สุภัทรา; ศรินณา, ชูธรรมธัช; อุดร, เจริญแสง; นลินี, จาริกภากร; ไพโรจน์, สุวรรณจินดา; พัชรี, นิยมศรีจันทร์
2552การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการโรคของลองกองอภิญญา, สุราวุธ; ลักษมี, สุภัทรา; สุพร, ฆังคมณี; อาริยา, จูดคง; นันทการ์, เสนแก้ว; อุดร, เจริญแสง; สาวิตรี, เขมวงศ์
2552การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดสงขลาลักษมี, สุภัทรา; สุพร, ฆังคมณี; ศรินณา, ชูธรรมธัช; สมปอง, นุกูลรัตน์; อาริยา, จูดคง; อภิญญา, สุราวุธ; มนต์สรวง, เรืองขนาบ; ระวี, เจียรวิภา; อุดร, เจริญแสง