Browsing by Author สุพจน์ โกวิทยา

Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษางานพัฒนา (คปพ.) โครงการพัฒนาชุมชนสวนยางขนาดเล็กจังหวัดสตูล การศึกษาวิจัยโดยวิธีการสนทนากลุ่มเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สุพจน์ โกวิทยา; ทัศนีย์ นะแส; สุกรี เมฆทันต์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การประเมินการดำเนินงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพัฒนากร จังหวัดสงขลาสุพจน์ โกวิทยา; จรรยา ศิริรัตน์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2539การศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณณา วงวิสุทธิ์; ชิดชนก เชิงเชาว์; สุพจน์ โกวิทยา; จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์; เที่ยง จารุมณี; ธีรวัฒน์ พูนศิลป์; สุชาดา หอศิริธรรม; ขนิษฐา มุตตาหารัช; บุญสิทธิ์ บัวบาน; วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2543การศึกษารูปแบบการบริหารโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทยสุพจน์ โกวิทยา; ดวงพร เพชรมาก; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2554คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)สุพจน์ โกวิทยา; สิงหนาท แก้วปฐมวัน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554บทบาทของคณะกรรมการชุมชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุพจน์ โกวิทยา; ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2531บทบาทของคณะวิทยาการจัดการต่อการพัฒนาภาคใต้กมล ส่งวัฒนา; สุพจน์ โกวิทยา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554บทบาทของงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุพจน์ โกวิทยา; ซัลมา โกสุมพันธ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2544บทบาทของวัดในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในจังหวัดสงขลาสุพจน์ โกวิทยา; ปิ่นปิลันธน์ พรหมสุวรรณ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2554บทบาทและความต้องการของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาสุพจน์ โกวิทยา; นงเยาว์ แม่นสกุล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลาสุพจน์ โกวิทยา; อารี เมธีธรรมวัฒน์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2542ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดสงขลาสุพจน์ โกวิทยา; วชิรศักดิ์ เจริญศรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
2554พฤติกรรมการประเมินผลการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุพจน์ โกวิทยา; กรรยา พิทักษ์ฉนวน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2549พัฒนาการและปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาสุพจน์ โกวิทยา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2542แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทไทยในภาคใต้สุพจน์ โกวิทยา; นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต; สนั่น เพ็งเหมือน; อิสมาแอ อาลี;
2532โครงการชลประทานขนาดเล็กด้วยวิธีการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า : สถานีสูบน้ำบ้านควนโต๊ะเหลง อ.ควนโดน จ.สตูลจุฬาลักษณ์ ถาวรพิทักษ์; สุพจน์ โกวิทยา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์