Browsing by Author สุนทร วิทูสุรพจน์

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กลไกทำงานเชิงบริการเพื่อช่วยการสืบค้นความซ้ำซ้อนของข้อมูลในรายวิชาของสถาบันการศึกษาสุนทร วิทูสุรพจน์; ธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553กลไกสนับสนุนระบบอีเลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์ไร้สายสุนทร วิทูสุรพจน์; พิทักษ์ เศวตสุนทร; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553การกระจายไฟล์ข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเลกทรอนิกส์ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเพียร์ทูเพียร์สุนทร วิทูสุรพจน์; กิติศักด์ิ วัฒนกุล; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2552การจัดการสายธารข้อมูลในสิ่งแวดล้อมของระบบกระจายข้อมูลมัลติมีเดียแบบกลุ่มสุนทร วิทูสุรพจน์; แวซำซูดิน แวดอกอ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558การประกอบเซอร์วิสเชิงแผนภาพ ในงานประยุกต์เกมสำหรับผู้พิการทางสายตาสุนทร วิทูสุรพจน์; นรินทร์ ดำนุ้ย; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2535การพัฒนาชุมสายโทรศัพท์ระบบดิจิตอลเพื่อใช้เป็นชุมสายในชนบทวีระพันธุ์ มุสิกสาร; สุนทร วิทูสุรพจน์; พิชญา ตัณฑัยย์; ธเนศ เคารพาพงศ์; มนตรี กาญจนะเดชะ; สมชัย หลิมศิโรรัตน์; สินชัย กมลภิวงศ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2535การพัฒนาระบบโทรคมนาคมแบบไอเอสดีเอ็นสุนทร วิทูสุรพจน์; พิชญา ตัณฑัยย์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553การเพิ่มขยายเครือข่าย UPnP และบริการกลุ่มสื่อสารปลอดภัยสุนทร วิทูสุรพจน์; จักรพันธ์ สัวบุตร; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553การเพิ่มขยายเซอร์วิสยูพีเอ็นพีสำหรับการสื่อสารเสียงสุนทร วิทูสุรพจน์; กิตติ เชี่ยวชาญ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2559บริการค้นหาเชิงความหมายแบบหลายภาษาในเครือข่าย UPnPสุนทร วิทูสุรพจน์; อาร์ตี อาบูดายอ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2561บูรณาการของวิธีการคิดวิเคราะห์แบบลำดับชั้นและตรรกศาสตร์คลุมเครือสำหรับการจัดสรรกลุ่มให้กับผู้เล่นของเกมหลากหลายผู้เล่นออนไลน์สุนทร วิทูสุรพจน์; จักรกฤตย์ โชติเกียรติคุณ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2553ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เชิงบริการสำหรับเครื่องแม่ข่ายเกมส์ออนไลน์สุนทร วิทูสุรพจน์; ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2555ระบบเฝ้าตรวจข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปกครองจากเครือข่ายในบ้านพักอาศัยสุนทร วิทูสุรพจน์; สายัณ อินชะนะ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเว็บไซต์ : กรณีศึกษา เว็บไซต์หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; สุนทร วิทูสุรพจน์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2535โครงการหลักการพัฒนาระบบอุปกรณ์โทรคมนาคม โครงการระบบชุมสายขนาดย่อมสำหรับโทรศัพท์แบบ Key Telephone เพื่อใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมสุนทร วิทูสุรพจน์; วีระพันธ์ มุสิกสาร; มณเทพ เกียรติวีระสกุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์