Browsing by Author สุนทร พิพิธแสงจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในภาคใต้ของประเทศไทยอรัญ งามผ่องใส; สุนทร พิพิธแสงจันทร์; ภาสกร สวนเรือง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2539การศึกษาวิธีการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกองโดยวิธีผสมผสานสุนทร พิพิธแสงจันทร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2545การใช้มุ้งตาข่ายและสารฆ่าแมลงจากพืชควบคุมแมลงและการลดพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในถั่วฝักยาวอรัญ งามผ่องใส; สุนทร พิพิธแสงจันทร์; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช