Browsing by Author สุนทร พิพิธแสงจันทร์

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง (Azadirachta excelsa Jack.) เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera Litura F.)สุนทร พิพิธแสงจันทร์; ปาริชาต ปาลินทร; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2543การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง (Azadirachta excelsa Jack.) เพื่อควบคุมหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.)สุนทร พิพิธแสงจันทร์; ทิวา บุตรผา; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548การศึกษารูปแบบการใช้สารฆ่าแมลงในการผลิตส้มโชกุนอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในภาคใต้ของประเทศไทยอรัญ งามผ่องใส; สุนทร พิพิธแสงจันทร์; ภาสกร สวนเรือง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2539การศึกษาวิธีการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกองโดยวิธีผสมผสานสุนทร พิพิธแสงจันทร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2545การใช้มุ้งตาข่ายและสารฆ่าแมลงจากพืชควบคุมแมลงและการลดพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในถั่วฝักยาวอรัญ งามผ่องใส; สุนทร พิพิธแสงจันทร์; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช