Browsing by Author สุธา วัฒนสิทธิ์

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของลักษณะปรากฎของพันธุ์ไก่พื้นเมืองในภาคใต้สุธา วัฒนสิทธิ์; สุรพล ชลดำรงค์กุล; สมเกียรติ สายธนู; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2537การศึกษาจำนวนไก่กระทงคละเพศที่เหมาะสมต่อหน่วยทดลองสุธา วัฒนสิทธิ์; ณัฐพร รัตนพรรณ์; มนูญ หนูกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2535การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการให้ผลผลิตไข่ ของไก่ลูกผสมพันธุ์การค้า 4 สายพันธุ์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สุธา วัฒนสิทธิ์; ศยาม ขุนชำนาญ; บรรจบ หารไชย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2548การศึกษาและพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงค์; ศยาม ขุนชำนาญ; วิศาล อดทน; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สุธา วัฒนสิทธิ์; พรรณวดี โสพรรณรัตน์; อุษา เชษฐานนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2542การใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันร่วมกับมูลไก่แห้งเป็นอาหารไก่กระทงเสาวนิต คูประเสริฐ; จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์; สุธา วัฒนสิทธิ์; ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต; ศยาม ขุนชำนาญ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2541การใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันแทนข้าวโพดในอาหารไก่ไข่เสาวนิต คูประเสริฐ; จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์; สุธา วัฒนสิทธิ์; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2553การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรไทยและจีนเป็นยาและสารเสริมในอาหารสำหรับสุกรและไก่ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; สุธา วัฒนสิทธิ์; อรุณพร อิฐรัตน์; นิวัติ แก้วประดับ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2547คุณภาพซาก องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่คอล่อนและเนื้อไก่พื้นเมืองสุธา วัฒนสิทธิ์; พิทยา อดุลยธรรม; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; อาภรณ์ ส่งแสง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2553ผลการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn) ในอาหารไก่กระทงที่มีต่อการเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อไชยวรรณ วัฒนจันทร์; สุธา วัฒนสิทธิ์; อรุณพร อิฐรัตน์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์
2556ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะกระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะปิ่น จันจุฬา; พัชรินทร์ ภักดีฉนวน; สุธา วัฒนสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2560ผลของการเสริมกระเทียมผงเพื่อยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลาและการประเมินค่าความคงตัวของสารอัลลิซินในกระเทียมผงและอาหารไก่กระทงสุธา วัฒนสิทธิ์; ธัญญารัตน์ สมสู่; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2549ผลของระบบการเลี้ยง และเพศต่อลักษณะรูปร่างที่ปรากฎสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่พื้นเมืองไทยภาคใต้ (ไก่แดง)ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; สุธา วัฒนสิทธิ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์