Browsing by Author สุธัญญา ทองรักษ์

Showing results 1 to 20 of 42  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การขายผลผลิตปาล์มสดของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุธัญญา ทองรักษ์; เฉลิมศักดิ์ พ่วงแพ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; ยุคล เหมบันฑิต; อาแว มะแส; สุธัญญา ทองรักษ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552การตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาส : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเสื้อผ้าสุธัญญา ทองรักษ์; จารุดา ขุนสินทร์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2562การปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุธัญญา ทองรักษ์; จักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว; คณะเศรษฐศาสตร์ (การจัดการธุรกิจเกษตร)
2540การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; สุภาพร รักเขียว; สุธัญญา ทองรักษ์; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2544การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทยสายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุธัญญา ทองรักษ์; สุภาณี ชนะวีระวรรณ; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2552การผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกรในจังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อภิพัฒน์ ภัทรรังรอง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่กระทงระบบประกันราคาในจังหวัดตรังสุธัญญา ทองรักษ์; อุไรวรรณ จู้สวัสดิ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2550การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการทำไร่นาสวนผสมในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงสุธัญญา ทองรักษ์; รุฐิรา วรรณจาโร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2556การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกรในอำเภอบางเลน จังหวดันครปฐมสุธัญญา ทองรักษ์; มัณฑนา หีมมิหน๊ะ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกไม้กฤษณาเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพัทลุงสุธัญญา ทองรักษ์; สมชัย หนูนวล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การศึกษาลักษณะการซื้อขายผักและผลไม้ : กรณีศึกษาตลาดค้าส่งผักและผลไม้สดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสุธัญญา ทองรักษ์; ศุภมาส ใจห้าว; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551การสำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรคและความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ของไทยสุธัญญา ทองรักษ์; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การใช้บริการสินเชื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน :กรณีศึกษาพื้นที่ให้บริการของธนาคารออมสินสาขายะหา จังหวัดยะลาสุธัญญา ทองรักษ์; สามารถ ลือแบเต๊ะ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การใช้บริการสินเชื่อเพื่อการบริโภคของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดตรังสุธัญญา ทองรักษ์; ธิดารัตน์ จิตขจรไพศาล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่สุธัญญา ทองรักษ์; ธานินทร์ สมเปลี่ยน; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการทางการเงินธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูลสุธัญญา ทองรักษ์; ชนิษฐา โกวิทพิทยาการ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ความพึงพอใจของสมาชิกในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร :‡bกรณีศึกษา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสสุธัญญา ทองรักษ์; ฐิตินันท์ เนื้อน้อย; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ทัศนคติต่อตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; ธุวพล ไทยบุรี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสสุธัญญา ทองรักษ์; ซูไรด้า สือนิ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์