Browsing by Author สุทีป เศวตพรหม

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดสงขลาสุวิทย์ โกวิทยา; สุทีป เศวตพรหม; วาสนา จันทร์นิเวศน์; วัลย์ศิริ จิตตะเสโน; สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2554ความคาดหวังขององค์กรในจังหวัดสงขลาที่มีต่อบทบาทการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุทีป เศวตพรหม; รัชฎาพร สายสนิท; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2554ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีต่อการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัชฎาพร สายสนิท; สุทีป เศวตพรหม; Office of President; สำนักงานอธิการบดี