Browsing by Author สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาสูตรตำรับคาเฟอีนเจลเพื่อลดอาการบวมรอบดวงตาชมจรรย์ อำนวยกิจ; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; ดวงแข มณีนวล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2549ความคงตัวของแอนโดรกราโฟไลด์ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายใต้สภาวะเร่งด้วยความร้อนอนุชิต พลับรู้การ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; ถนอมจิต สุภาวิตา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2549ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิลธนภร อำนวยกิจ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; สุภิญญา ติ๋วตระกูล; จันทน์ผา ตันธนา; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; กมลทิพย์ วิวัฒนาวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ภูธร แคนยุกต์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการเตรียมไลโปโซมของกรดไมโคฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหมูนอกกายสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; ธนภร อำนวยกิจ; กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี