Browsing by Author สุดใจ จิโรจน์กุล

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2550มีดพร้านาป้อและวัวชนควนปริงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดตรังภิญโญ ตันพิทยคุปต์; สัคคยศ สังขพันธ์; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; สุดใจ จิโรจน์กุล; บุญจิรา มากอัน; วิริณีย์ วัฒนะ; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง สภาวะโลกร้อนและการปรับตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ดำรง เสียมไหม; ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ; สุดใจ จิโรจน์กุล; Faculty of Management Sciences (Faculty Secretary Office); สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ
2551โครงการส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดของจังหวัดตรังสุดใจ จิโรจน์กุล; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; บุญจิรา มากอ้น; วิริณีย์ วัฒนะ; ภิญโญ ตันพิทยคุปต์; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ