Browsing by Author สุดศิริ หิรัญชุณหะ

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้ความรุนแรง กับ การเฝ้าระวังภาวะเลือดออกในสมองของผู้บาดเจ็บศีรษะเล็กน้อยและ ผู้ดูแลสุดศิริ หิรัญชุณหะ; อรอนงค์ โกเมศ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่วยต่อความสามารถในการจัดการอาการหอบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคหืด ที่มารับบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินสุดศิริ หิรัญชุณหะ; ณัฏฐิกา แซ่แต้; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2553รายงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสามารถการให้การดูแลครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสมองสุดศิริ หิรัญชุณหะ; ประนอม หนูเพชร; โขมพักตร์ มณีวัต; เกษิณี เพชรศรี; ปราณี นิพัทธกุศลกิจ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2552สมรรถนะการพยาบาลสาธารณภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุดศิริ หิรัญชุณหะ; เอมอร ขุนเพชร; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551เปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนและไม่เรียนรายวิชาสุขภาพกับชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ปริศนา อัตถาผล; อารี นุ้ยบ้านด่าน; สุดศิริ หิรัญชุณหะ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์