Browsing by Author สุชาดา, ฐิติระวีวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ชุมชนเมาะสือแม อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสสุชาดา, ฐิติระวีวงศ์; ยูสนานี, สาเล็ง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการคลอดกับผดุงครรภ์โบราณของมารดาไทยมุสลิม : กรณีศึกษา ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีสุชาดา, ฐิติระวีวงศ์; อามีเน๊าะ, หมีดเส็น; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2553พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1สุชาดา, ฐิติระวีวงศ์; พิชามญช์, จันทุรส; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา