Browsing by Author สุชน คชาทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การปลูกพืชทนเค็มบางชนิดบนพื้นที่นากุ้งร้างประวิทย์ โตวัฒนะ; สุชน คชาทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน)
2546การศึกษาแนวทางฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำร้างเพื่อการเกษตรกรรมนิภา หลีระพันธ์; สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์; นฤมล เพชรฤทธิ์; สุชน คชาทอง; ประวิทย์ โตวัฒนะ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2553การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริกอรัญ งามผ่องใส; เสาวนิต คูประเสริฐ; วันวิศาข์ งามผ่องใส; อภิชาติ หล่อเพชร; อุษา ศรีใส; สุชน คชาทอง; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจชูสิน วรเดช; สุชน คชาทอง; ประวิทย์ โตวัฒนะ; นิภา หลีระพันธ์; กัญจนัสม์ พาพล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์