Browsing by Author สุจรรยา พงศ์สวรรค์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ผลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของมะยมและปริมาณสารออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตในใบมะยม ในระยะก่อนการให้ผลผลิตสุจรรยา พงศ์สวรรค์; บุญส่ง ไกรศรพรสรร; ฉวีวรรณ จั่นสกุล; นราทิพย์ จั่นสกุล; นิทัศน์ สองศรี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องระยะการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรสุจรรยา พงศ์สวรรค์; วิชัย หวังวโรดม; วีรยา คุ้มเมือง; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2551แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากยางพาราเป็นปาล์มน้ำมันและศักยภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; ณัลลิกา โตจินดา; สุจรรยา พงศ์สวรรค์; สุรชาติ เพชรแก้ว; ชาญชัย ธนาวุฒิ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม