Browsing by Author สุกรี เมฆทันต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษางานพัฒนา (คปพ.) โครงการพัฒนาชุมชนสวนยางขนาดเล็กจังหวัดสตูล การศึกษาวิจัยโดยวิธีการสนทนากลุ่มเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สุพจน์ โกวิทยา; ทัศนีย์ นะแส; สุกรี เมฆทันต์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2539การประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาด้านอาสาพัฒนาปีงบประมาณ 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุกรี เมฆทันต์; สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
2538การศึกษาความพร้อมในการเตรียมการและการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกษม พันธุสะ; วรรณโน สนธิพิพัฒน์; สุกรี เมฆทันต์