Browsing by Author สิริชัย คงปาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การใช้ประโยชน์ของกากผลปาล์มน้ำมันจากกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลายในสูตรอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; กฤช สมนึก; สหัทยา พงค์ประยูร; สิริชัย คงปาน; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2558ผลของกลีเซอรีนดิบจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมักและสมดุลไนโตรเจนปิ่น จันจุฬา; สหัทยา พงค์ประยูร; สิริชัย คงปาน; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์