Browsing by Author สินินาฎ จงคง

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดสินินาฎ จงคง; ภูเบศวร์ พงศ์สุวรรณ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การผลิตเอทานอลจากส่วนผสมเปลือกอ่อนของเต้าตาลโตนดและเปลือกส้มสินินาฎ จงคง; อัสมา หมาดหล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2561การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. และกระบวนการผลิตไบโอดีเซลผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; เบญจมาส เชียรศิลป์; สินินาฎ จงคง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Agro-Industry (Industrial Biotechnology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม