Browsing by Author สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2559รายชื่อนิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2016โครงการที่ได้รับความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2015โครงการที่ได้รับความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม