Browsing by Author สำนักวิจัยและพัฒนา

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543?]การจัดทำฐานข้อมูลทางกุมารศัลยศาสตร์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : ศึกษาเฉพาะความพิการแต่กำเนิดของทางเดินอาหารและช่องท้องศักดา ภัทรภิญโญกุล; สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา; จินตนา ภัทรภิญโญกุล; สาธิมน ทิพยวงศ์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างดนุพล ตันนโยภาส; พรศิลป์ ผลพันธิน; อานันต์ คำภีระ; สุชาดา ยงสถิตศักดิ์; สำนักวิจัยและพัฒนา
2541การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมรัตนา ทองย้อย; นาตยา จึงเจริญธรรม; พีระพิทย์ พืชมงคล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2543การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินลุ่มน้ำปากพนังโดยเทคนิคดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; ดนุพล ตันนโยภาส; อานันต์ คำภีระ; สุชาดา ยงสถิตศักดิ์; สำนักวิจัยและพัฒนา
2548การศึกษาติดตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติดภายหลังการบำบัดรักษาของผู้ติดสารเสพติดซ้ำในสถานบำบัดยาเสพติด ภาคใต้เยาวรัตน์ มัชฌิม; บุญวดี เพชรรัตน์; ประณีต ส่งวัฒนา; ขวัญตา บาลทิพย์; สำนักวิจัยและพัฒนา; คณะพยาบาลศาสตร์
2542การศึกษารูปแบบการสร้างครอบครัวของผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาพิชญา ตันติเศรณี; นวลตา อาภาคัพภะกุล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2539การศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอำนวย สิทธิเจริญชัย; คีสิน กุสสลานุภาพ; วัฒนา สุกัณศีล; ประวิทย์ โตวัฒนะ; นงพร สิทธิเจริญชัย; สำนักวิจัยและพัฒนา
2538การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทยดนุพล ตันนโยภาส; นิตยา นินทรกิจ; นิภา พนาพิทักษ์กุล; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; พรศิลป์ ผลพันธิน; พิชญา ตัณฑัยย์; สำนักวิจัยและพัฒนา
2538การสร้างฐานข้อมูลพืชพิษในประเทศไทยบรรจง วิทยวีรศักดิ์; พวงเพ็ญ ศิริรักษ์; อานุภาพ เลขะกุล; อำนวย สิทธิเจริญชัย; สนั่น ศุภธีรสกุล; ศรีรัตน์ กสิวงศ์; กิตติภูมิ วรฉัตร; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนรอบทะเลสาบสงขลาตอนล่างอุไรวรรณ อินทศร; สำนักวิจัยและพัฒนา
2545ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาทะเลสาบสงขลาตอนล่างอุไรวรรณ อินทศร; สำนักวิจัยและพัฒนา
2542ความรู้ เจตคติ และแนวปฎิบัติของประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัดสงขลาอุไรวรรณ อินทศร; สำนักวิจัยและพัฒนา
2558บทบาทของการเลี้ยงแพะในระบบการทำฟาร์มของชุมชนมุสลิม ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลสมยศ ทุ่งหว้า; ปัทมา หมาดทิ้ง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; สำนักวิจัยและพัฒนา
2531ประเมินผลกระทบพื้นที่ชนบทภาคใต้บรรเจิด อารีกูลชัย; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมพร เฟื่องจันทร์; อภินันท์ กำนัลรัตน์; พิชัย ธานีรณานนท์; มานพ จิตต์ภูษา; ค้วน ขาวหนู; สำนักวิจัยและพัฒนา
2535ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มานพ จิตต์ภูษา; มลฑล มูลไชย; รัดใจ กสินอุบล; ถนอม สุวรรณศรี; ภัทราพร วิชิสโร; คณารักษ์ บุญสิน; ชุติมา สืบมา; ประเทือง สาสุด; วชิราภรณ์ ศรีเบญจกุล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2545รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและความไม่เสถียรภาพของพื้นที่บนที่สูง จังหวัดพังงา โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; สุชาดา ยงสถิตศักดิ์; อานันต์ คำภีระ; พีระพิทย์ พืชมงคล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณสารอาหาร (สารประกอบไนโทรเจน) ของลุ่มน้ำบางนราด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์Takeshi Matsubara; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Narin Boontanon; Shingo Ueda; Proespichaya Kanatharana; Eitaro Wada; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; สำนักวิจัยและพัฒนา
2535สตรีไทยมุสลิมกับโรงงานอุตสาหกรรมในปัตตานี ศึกษาผลกระทบต่อวิถีชีวิตสว่าง เลิศฤทธิ์; สำนักวิจัยและพัฒนา
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ ศุภวิไล; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์ พืชมงคล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; สำนักวิจัยและพัฒนา
2545โครงการการติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย : (เปรียบเทียบวิธีผ่าตัดโดยเทคนิค Modified duhamel กับ soave-boley)ศักดา ภัทรภิญโญกุล; ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; อภิรดี แซ่ลิ่ม; สำนักวิจัยและพัฒนา