Browsing by Author สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการจองห้องบรรยายและห้องประชุมโดยผ่านทางเว็บสมศักดิ์ คงแสง; อภิวันท์ ธรรมรัตน์; เที่ยง จารุมณี; ธนากร ทองอนันต์; แฉล้ม พรหมพัฒน์; กุศล แจ่มประเสริฐ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2539การศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณณา วงวิสุทธิ์; ชิดชนก เชิงเชาว์; สุพจน์ โกวิทยา; จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์; เที่ยง จารุมณี; ธีรวัฒน์ พูนศิลป์; สุชาดา หอศิริธรรม; ขนิษฐา มุตตาหารัช; บุญสิทธิ์ บัวบาน; วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2551การศึกษาความต้องการในการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศิริวรรณ เรืองกูล; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2547ความคิดเห็นของผู้บริหารและข้าราชการที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สารภี รัตนพงศ์; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2545ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการนวพร หอมจันทร์; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2549ความต้องการและการจัดรูปแบบค่าตอบแทนทางอ้อมของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริงศักดิ์ ธรานุเวชน์; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2547ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการของข้าราชการสาย ข และสาย ค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นวพร หอมจันทร์; ชุติมา มุตตาหารัช; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2545ปัญหาในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุชาดา หอศิริธรรม; เมตตา ชุมอินทร์; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่