Browsing by Author สำนักงานอธิการบดี

Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาด้านอาสาพัฒนาปีงบประมาณ 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุกรี เมฆทันต์; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2554การมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นิพล กุลฑล; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2559การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยระบบวิธีพิเศษ ระบบสอบตรงและระบบกลาง ปีการศึกษา 2552-2555กัญญณัฐภัทร รังสี; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2553การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยงขลานครินทร์นิศากร ช่างสุวรรณ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2554ความคาดหวังขององค์กรในจังหวัดสงขลาที่มีต่อบทบาทการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุทีป เศวตพรหม; รัชฎาพร สายสนิท; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2557ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบทบาทของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุภาพร วุกถ้อง; อัมพร ศรประสิทธิ์; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2554ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีต่อการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัชฎาพร สายสนิท; สุทีป เศวตพรหม; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2549มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองแผนงาน; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อัจฉรา นาคครื้น; วิลาสินี เลิศตระกูล; ทิพวรรณ ณ พัทลุง; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2541ค่านิยมของหัวหน้างาน : ศึกษาเฉพาะกรณีหัวหน้างานของสำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัณฑิต คงอินทร์; สำนักงานอธิการบดี
2564บรรยากาศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พันธะสัญญาทางใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นฤบาล ยมะคุปต์; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกุสุมา ปักปิ่นเพชร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2560รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต; จำเนียร ประทุมชาติภักดี; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2552รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อัญชลี อรรจนโรจน์; สิริวรรณ หยกวิจิตร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2554รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัตติยา ทองแท้; กัลยา แซ่ลิ่ม; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2551รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549อมรา ศรีสัจจัง; จีรนันท์ ยอดมณี; คมกริช ชนะศรี; จุรี เจริญผล; วันวิสาข์ มานะ; มนา พรหมมี; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2557รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านบริหารของผู้บังคับบัญชากับการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำเนียร ประทุมชาติภักดี; พิกุล แก้วน้อย; กันยปริณ ทองสามสี; เพลินใจ โภชนกิจ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2555รายงานการวิจัยเรื่องสัมฤทธิผลของการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีที่รับตามโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างปีการศึกษา 2533-2543สุพัชรีย์ อังคสุวรรณ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของอุณหภูมิที่มีต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากรำข้าวพื้นเมืองมีสีวัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ; Office of President; สำนักงานอธิการบดี
2556รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาและสอบเข้ามาใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เกษร ดิสโร; Office of President; สำนักงานอธิการบดี