Browsing by Author สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เบญจนาฏ ดวงจิโน; ชิดชนก เชิงเชาว์; จารุพรรณ มียิ้ม; ไพรัตน์ จีรเสถียร; สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2541การศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดสงขลาสุวิทย์ โกวิทยา; สุทีป เศวตพรหม; วาสนา จันทร์นิเวศน์; วัลย์ศิริ จิตตะเสโน; สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2549การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพิรญาณ์ รัตน์น่วม; สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
2544การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและหนองจิก จังหวัดปัตตานีวิชัย หวังวโรดม; ไมตรี แก้วทับทิม; สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง