Browsing by Author สาลี เฉลิมวรรณพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การทบทวนองค์ความรู้งานวิจัยทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทและไขสันหลังในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2543สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; ลัพณา กิจรุ่งโรจน์; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์
2546การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2543สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; จิรพรรณ พีรวุฒิ; ประภาพร ชูกำเหนิด; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสาลี เฉลิมวรรณพงศ์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2539ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สาลี เฉลิมวรรณพงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล