Browsing by Author สาลี บุญศรีรัตน์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การกำหนดเวลามาตรฐานและการศึกษาปรากฎการณ์การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานในกิจกรรมการพยาบาล และการจัดอัตรากำลัง กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่นฤมล อนุมาศ; ขวัญตา บาลทิพย์; สาลี บุญศรีรัตน์; ลัดดา ชูศิลป์ทอง; ไขแสง โพธิโกสุม; รังสิยา นารินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2541รูปแบบการให้สุขศึกษาแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ยูเลียนนา พงศ์ธนสาร; จีรเนาว์ ทัศศรี; นภาพร กาละ; ลัดดา ชูศิลป์ทอง; สาลี บุญศรีรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2541รูปแบบความร่วมมือระหว่างการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล : กรณีตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ดวงวดี สังโขบล; ช่อลดา พันธุเสนา; ทัศนีย์ นะแส; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; อรสา กนกวงศ์; ประสมศรี บุญยะตุลานนท์; วดี สุขสมบูรณ์; สุนี วิทยศิลป์; ประสานศรี ก่อสกุล; สาลี บุญศรีรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์