Browsing by Author สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การผลิตน้ำมันพืชและสบู่จากน้ำมันปาล์มวีระศักดิ์ ทองลิมป์; กนกอร อินทราพิเชฐ; มงคล ไฝขาว; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; พินัย ออรุ่งโรจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2555การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรมชาคริต ทองอุไร; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; เสกสรร สุธรรมานนท์; ธเนศ วัยสุวรรณ; กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา; อุทัย ไทยเจริญ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Scientific Equipment Center; ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering)
2554การศึกษารูปแบบแผนการผลิตที่ดีที่สุดของโรงงานแปรรูปอาหารขนาดเล็ก : กรณีศึกษาของโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; ตรีภพ พินันโสตติกุล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์การจัดระบบกำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; ผจงจิต พิจิตบรรจง; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2551การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์มชาคริต ทองอุไร; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2530การศึกษาเพื่อหาแนวทางประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การหาค่าที่ดีที่สุดแบบหลายจุดมุ่งหมายในการจัดการบำบัดมลพิษฟาร์มสุกรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; โสธร เดชนครินทร์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การออกแบบระบบควบคุมการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตกล่องกระดาษสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; เพียงใจ รักเอี่ยม; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2519การออกแบบโรงงานหีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มของประเทศไทยสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; นริศ ดุจศรีวัชร; ประดิษฐ์ โพธิวิจิตร; สงคราม กัลป์จารุ; เฉลิมชัย น้อยศรี; ผิน มะกรูดทอง; จำนง สรพิพัฒน์; มงคล ไฝขาว; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2528การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการคัดเลือก โครงการพัฒนาชนบทในระดับจังหวัดสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; วิเศษ นครชัย; ยอดดวง พันธ์นรา; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2537รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทยผาสุข กุลละวณิชย์; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; เทอดไทย วัฒนธรรม; ชิต ลิ่มวรพันธ์; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2537รายงานการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทยผาสุข กุลละวณิชย์; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; เทอดไทย วัฒนธรรม; ชิต ลิ่มวรพันธ์; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2550เครื่องต้นแบบผลิตไคติน-ไคโตซานเพื่อใช้ในทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ธเนศ รัตนวิไล; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; อุตส่าห์ จันทร์อำไพ; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2552เครื่องต้นแบบผลิตไคโตซานคุณภาพสูงจากเปลือกกุ้งและกระดองปลาหมึกด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; ประชา สังหาญ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
2518แนวทางปฏิบัติของนายจ้างในการป้องกันอุบัติเหตุแก่ลูกจ้างในโรงงานสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; สุทธิอรรถ สกุลญานนท์วิทยา; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2541โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; ชูเกียรติ คุปตานนท์; กัลยา ศรีสุวรรณ; ชิต ลิ่มวรพันธ์; เสถียร วานิชวิริยะ; สำนักวิจัยและพัฒนา
2545โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็กชิต ลิ่มวรพันธุ์; เสถียร วานิชวิริยะ; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; ชูเกียรติ คุปตานนท์; สำนักวิจัยและพัฒนา