Browsing by Author สร้างเสริมสุขภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การยอมรับในการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของผู้บริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ประชา ฤาชุตกุล; สุชล แว่นแก้ว; สร้างเสริมสุขภาพ
2550การรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ และพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลาประชา ฤาชุตกุล; นพมาศ ร่มเกตุ; สร้างเสริมสุขภาพ
2550ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลาประชา ฤาชุตกุล; ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต; สร้างเสริมสุขภาพ
2551ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการด้านการออกกำลังกายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาสุชาดา ฐิติระวีวงศ์; ศิริพร มยะกุล; สร้างเสริมสุขภาพ
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; นูร์มา แวบือซา; สร้างเสริมสุขภาพ
2550ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลาประชา ฤาชุตกุล; สุนิสา ตะสัย; สร้างเสริมสุขภาพ
2551ความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; มะยาซิน สาเมาะ; สร้างเสริมสุขภาพ