Browsing by Author สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสารเพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่ชาคริต ทองอุไร; จรัญ บุญกาญจน์; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล
2541การสกัดน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยตัวทำละลายสุธรรม สุขมณี; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล; ชาคริต ทองอุไร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2530การสำรวจคุณภาพน้ำ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เรื่องการวางแผนพัฒนาและจัดการคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา(คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา)ณรงค์ ณ เชียงใหม่; วุฒิพร พรหมขุนทอง; กิจการ ศุภมาตย์; สุพัตรา ปานรงค์; จุฑาทิพย์ ไพศาลฉันทะศิริ; อรุณโชติ คงพล; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2544ภาวะแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของแก๊สออยล์จากโรงกลั่นฝางชาคริต ทองอุไร; สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี