Browsing by Author สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร

Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การควบคุมภายในกับประสิทธิภาพขององค์กร : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สุปรียา มนตรี; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2553การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในภาคใต้สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พจนีย์ ลัภกิตโร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ภัทราวดี ทองมาลา; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2541การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
2540การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2543การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจในภาคใต้จงพิศ ศิริรัตน์; นันทพงศ์ ศักดิ์เรืองรอง; นงลักษณ์ ชูพูล; ยุพาวดี สมบูรณกุล; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ
2541การสร้างแบบจำลองเกมการจัดการธุรกิจ : อุตสาหกรรมยางพาราสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ยุพาวดี สมบูรณกุล; เสาวณี จุลิรัชนีกร; วิวัฒน์ ลี; จิราวรรณ สำอางศรี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2537การใช้บัญชีบริหารในอุตสาหกรรมภาคใต้สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พรรษมน บุษบงษ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2552การให้ความสำคัญและสภาพการปฏิบัติงานจริงตามขอบเขตการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลาสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พรรณราย คงประเทศ; Faculty of Management Sciences (Business Administration)
2558ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ความเข้าใจสารสนเทศ คุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี และประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในประเทศไทยสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ศศิทร ราชพิบูลย์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ขององค์กรกับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจนำเข้า-ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทยสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ดวงฤดี ชีวานุกูล; Faculty of Management Sciences (Business Administration)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถตามมาตรการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ทำบัญชี คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างระหว่างประเทศสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาภาคใต้มัทนชัย สุทธิพันธุ์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พจนีย์ ดวงปัญญา; อรอนงค์ สัตยารักษ์; จันทรา สงทวน; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2558ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพ การควบคุมภายในและประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา : สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ของภาคใต้ตอนล่างสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ธิดาพัฒน์ ซุ่นโฮ่; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2559ทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานและคุณภาพการตรวจสอบภายใน: มุมมองของผู้รับบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; ปาริชาต จันทสุรัส; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2552ทักษะส่วนบุคคลที่ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของผู้สอบบัญชี : มุมมองของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; จริยา บุพพารัมณีย์; Faculty of Management Sciences (Business Administration)
2528ทัศนคติ และลักษณะของผู้บริหารธุรกิจ จังหวัดสงขลาสุดา อิงคนินันท์; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2528ท้องถิ่นภาคใต้ : ข้อมูลพื้นฐานศึกษาเฉพาะกรณีของหมู่บ้านทุ่งงาย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุพิณ เกชาคุปต์; พสุ สัตถาภรณ์; วิชิต พรหมเทพ; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ
2545ประเมินศักยภาพผู้ทำบัญชีจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; พรรษมน บุษบงษ์; พจนีย์ ลัภกิตโร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2523ผลการวิจัยศึกษาระบบและการใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจโรงแรมเขตหาดใหญ่-สงขลาสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2527ผู้บริหาร : การเลื่อนชั้นทางสังคม ทัศนคติต่อการทำงานและลักษณะความเป็นผู้นำสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; สุดา อิงคนินันท์; จงพิศ ศิริรัตน์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ