Browsing by Author สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การเพิ่มคุณค่าทางอาหารของเยื่อในลำต้นสาคูเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ปีกโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดพรพันธ์ มณีโชติ; สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข; ธนุสรา เหล่าเจริญสุข; แขม ล่องนภา; จิราพร บำรุงรัตน์; ไพศาล สุขทองแก้ว; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2545การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสมควร ทองปราง; ปิ่น จันจุฬา; เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข; ธำรง ทองจำรูญ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม