Browsing by Author สมพร เฟื่องจันทร์

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การติดตามและประเมินผลโครงการเสริมพัฒนาชนบทอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีนาคม 2530-สิงหาคม 2532นิธิ ฤทธิพรพันธุ์; สมพร เฟื่องจันทร์;
2537การประเมินผลโครงการประปาชุมชน : กรณีศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสมพร เฟื่องจันทร์; พินัย วิสุทธิรัตน์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2539การประเมินผลโครงการสุขาภิบาลอาหารในชนบทของจังหวัดยะลาสมพร เฟื่องจันทร์; วิเชียร สงอักษร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2537การปรับตัวของประชากรชนบทบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ; สมพร เฟื่องจันทร์; คณะวิทยาการจัดการ
2531การสนองตอบต่อกระบวนการพัฒนาในสังคมไทย : ศึกษาหมู่บ้านในจังหวัดสตูลสมพร เฟื่องจันทร์; กมล ส่งวัฒนา; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2534การสร้างข่ายงานองค์กรหมู่บ้านเพื่อเป็นกลวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานประพิศ เฟื่องจันทร์; สมฤดี มอบนรินทร์; สมพร เฟื่องจันทร์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2538ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฎิบัติของชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาชาวประมงขนาดเล็ก ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาสมพร เฟื่องจันทร์; เฉลิมศรี อรรจนกุล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2541ความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยของประชาชน : กรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสมพร เฟื่องจันทร์; สุพรรณี พลอยพุ่ม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management)
2544ความเข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เลี้ยงกุ้งลาดำ ในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราสมพร เฟื่องจันทร์; มานพ ประทุมทอง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2530นโนบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลากมล ส่งวัฒนา; สมพร เฟื่องจันทร์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2542บทบาทข้าราชการประจำระดับสูงในการกำหนดนโยบาย : กรณีการกำหนดนโยบายโครงการสร้างงานในชนบทสมพร เฟื่องจันทร์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2531ประเมินผลกระทบพื้นที่ชนบทภาคใต้บรรเจิด อารีกูลชัย; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมพร เฟื่องจันทร์; อภินันท์ กำนัลรัตน์; พิชัย ธานีรณานนท์; มานพ จิตต์ภูษา; ค้วน ขาวหนู; สำนักวิจัยและพัฒนา
2543ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน กรณีตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาสมพร เฟื่องจันทร์; พรรณิภา โสตถิพันธุ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์