Browsing by Author สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล

Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การทดสอบในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอภิพรรณ พุกภักดี; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะเศรษฐศาสตร์
2540การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; สุภาพร รักเขียว; สุธัญญา ทองรักษ์; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2552การประเมินผลการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในเขตตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ศุภโชติก์ แก้วทอง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2548การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการจัดระเบียบเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะเศรษฐศาสตร์
2545การวางแผนเพื่อการจัดการทรัพยากรในพรุควนเคร็ง : การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; อาแว มะแส; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; ปริญญา บัณฑิโต; คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2557การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาและการตอบสนองของอุปทานข้าวเปลือกนาปีในประเทศไทยสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ปริยากร บุญส่ง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยนอกฤดูกาล ในตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; อรุณี กายฤทธิ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ผุสดี แสงกูล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2541การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิคสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในจังหวัดนครศรีธรรมราชสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สมพงษ์ เทศประสิทธิ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; โสภิณ จิระเกียรติกุล; ธัญญา สุขย้อย; ศักดา เสนารักษ์; กัลยาณี พรพิเนตพงศ์; คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2546การศึกษาผลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการฟื้นฟูที่นากุ้งร้างเพื่อการเกษตรกรรมสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ปรัตถ พรหมมี; อาหะมะ ดือราแม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2554การศึกษามิติเชิงสถาบันกับภาวะโลกร้อนสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; นฤมล บุญสุข; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อต่อระบบการเลี้ยงแบบพันธะสัญญาในจังหวัดสตูลสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สุชาติ บิลยะลา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ความยั่งยืนของการรวมกลุ่มน้ำยางสดของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; เตือนใจ มีบุญย์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; กฤษณะ คงเขียว; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ทัศนคติของนักศึกษาที่เรียนสาขาเกษตรศาสตร์ต่ออาชีพเกษตรกรรมสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สุธิดา ลิ่มวัฒนากุล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธนาคารทหารไทย สาขาระโนดสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ประจักษ์ สุวรรณรัตน์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำยางสดของเกษตรกรชาวสวนยางในเขตอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; เมทิกา อำนาจเจริญพร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คงขวัญ นารีหวานดี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกจ้างแรงงานของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ฮาวาริสมี เหมยา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์