Browsing by Author สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคไอโอดีน ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ และระดับ TSH ของทารกสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
2543รายงานการทบทวนองค์ความรู้สถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัยไทยลัดดา เหมาะสุวรรณ; ประสิน จันทร์วิทัน; สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล; ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; ถนอมศรี อินทนนท์; ศิริกุล อิศรานุรักษ์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; ลักษณะหญิง รัตรสาร; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช