Browsing by Author สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2549โครงการจัดทำแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทถ้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม; สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-12โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่แหลมตะลุมพุก ถึงปากน้ำทะเลสาบสงขลา-แผนแม่บทและปฏิบัติการการแก้ปัญหากรกัดเซาะชายฝั่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล_ต.ปากแตระ_อ.ระโนด_จ.สงขลาสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์