Browsing by Author สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การจัดการทางวัฒนธรม : การแพทย์แผนไทยตำบลตะบึ้ง ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว; บุญเรือน บำรุงชู; นิปาตีเมาะ หะยีหามะ; ประสิทธิ์ รัตนมณี; นราวดี โลหะจินดา; จิดาพร แสงนิล; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549การจัดทำฐานข้อมูลและข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการพัฒนากลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีและกลุ่มกปิเยาะห์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ดลมนรรจน์ บากา; กรวิภา ขวัญเพ็ชร; เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ; จุรีรัตน์ บัวแก้ว; พันธ์ ทองชุมนุม; สุธี เทพสุริวงค์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; วิทยาลัยอิสลามศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีนิปาตีเมาะ หะยีหามะ; อรอุษา ปุณยบุรณะ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2551การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; เรชา ชูสุวรรณ; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัดนราธิวาสระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2548การรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีสุธี เทพสุริวงค์; เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2548การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2460-2547ไข่มุก อุทยาวลี; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2556การศึกษาการจัดการหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา; เรชา, ชูสุวรรณ
2548การศึกษาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินชาวใต้ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวใต้วุฒิ วัฒนสิน; ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์; สน วัฒนสิน; ภราดร จันทร์กลิ่น; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2553การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ หลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547- พ.ศ.2554 ศึกษากรณี หมู่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; วิทวัส, ช้างศร
2555ความคาดหวังของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่อบทบาทการส่งเสริมการบริหารงานเอกสาร ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; อ้อมใจ, วงษ์มณฑา
2553"ช่างบาตูแนแซ" นักตกแต่งความตายสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; รอฮานี, ดาโอ๊ะ
2549บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อ้อมใจ วงษ์มณฑา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา;
2548รายงานการติดตามผลประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศิริวรรณ วิบูลย์มา; สนั่น เพ็งเหมือน; ปราณี ทองคำ; มารุต ดำชะอม; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549รูปแบบการจัดการทางสังคมของชุมชนชาวพุทธวัดมุจลินทวาปีวิหารเพื่อดำรงอยู่ด้านประเพณี และวัฒนธรรมในสถานการณ์ปัจจุบันชนิศร์ ชูเลื่อน; อำพร มณีเนียม; ประสิทธิ์ รัตนมณี; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2553อานาชีด เสียงขับขานแห่งสันติภาพรอฮานี ดาโอ๊ะ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2554เรื่องใหญ่ของกลุ่มชนเล็ก ๆ : พิธีกรรมรับ-ส่งเทวดาที่ควนโนรี โคกโพธิ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; ประสิทธิ์ รัตนมณี
2551โนราโรงครูคณะเฉลิมประพา จังหวัดปัตตานีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; ประสิทธิ์, รัตนมณี; นราวดี, โลหะจินดา