Browsing by Author สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563กรอบการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กแรกเกิด ถึง 12 ปีเพ็ญ สุขมาก; พิจาริน สมบูรณกุล; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559กระบวนการเลิกใช้สารเสพติดก่อนเข้าสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มที่เห็นต่างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลากุลทัต หงส์ชยางกูร; ณัชฎาวรรณ รอดการทุกข์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การจัดการระบบข้อมูลอาหารปลอดภัย กรณีศึกษาผักและผลไม้สดในจังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ฐิตาพร แก้วเอียด; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การจัดสวัสดิการชุมชนและความต้องการสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ขนิษฐา ทองเย็น; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การนำนโยบายคนไทยไร้พุงไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูลพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สุทธิชาติ เมืองปาน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2556การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดตรังสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; ธีระศักดิ์ กิตติคุณ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การประยุกต์ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จังหวัดปัตตานีพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; อาหามะ เจ๊ะโซะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อประเมินธรรมนูญสุขภาพตำบล : กรณีศึกษา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; กำพล เศรษฐสุข; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสร้างเสริมพลังอำนาจในการตรวจราชการและนิเทศงานสำหรับการป้องกันควบคุมโรคระดับเขต เขตสุขภาพที่ 12กุลทัต หงส์ชยางกูร; ดารารัตน์ สำเภาสงฆ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557การประยุกต์ใช้แนวคิดคราวด์ซอร์สซิงในการทำแผนที่เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ภาณุมาศ นนทพันธ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การประยุกต์ใช้แผนผังวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานกรีดยางพาราโดยชุมชนมีส่วนร่วมกุลทัต หงส์ชยางกูร; สุทธิพงษ์ อุตสาหะพงษ์สิน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประเมินผลการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ไพโรจน์ แสงจง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการพัฒนาตัวชี้วัดของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสำหรับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดต้นแบบ (มาตรฐานใหม่) : กรณีศึกษา จังหวัดสตูลซอฟียะห์ นิมะ; นิยตา รักษะโบ๊ะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การประเมินผลโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสตูลขวัญตา บาลทิพย์; วิรัช ไชยศักดิ์; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ; Health System Management Institute
2561การประเมินสมรรถนะในการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ โดยใช้กรอบการประเมิน PRISM กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; มุกมีนะฮ์ ดาโหะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2556การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอมร รอดคล้าย; ชาคริต โภชะเรือง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการการทำแผนที่ทุนมนุษย์เพื่อสุขภาวะของเครือข่ายชุมชนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเครือข่ายสัจจะรายจ่ายวันละ 1 บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลาสุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; ลัดดาวรรณ นวลสงค์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมบนความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสวรางคณา จุติดำรงค์พันธ์; โซเฟีย เพ็ชรฆาต; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การพัฒนารูปแบบการประเมินความครอบคลุมและประสิทธิผลของวัคซีนพื้นฐานในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กอายุ 1-2 ปี ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงซอฟียะห์ นิมะ; มาธุพร พลพงษ์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ