Browsing by Author ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การสำรวจชนิดของผีเสื้อกลางวัน ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาจังหวัดสตูลศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2546ความหลากหลายและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบ (Lepidoptera: Geometridae) ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาสศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; ชัยวัฒน์ ประมวล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2546ด้วงบนเรือนยอดไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2545มดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลานาวี หนุนอนันต์; ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2547รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความหลากหลายทางชีวภพและระบบนิเวศจากต้นน้ำคลองอู่ตะเภาถึงทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 1: การศึกษาทรัพยากรชีวภาพจรัล ลีรติวงศ์; สายใจ จรเอียด; กำพล มีสวัสดิ์; นุชจะรินทร์ สังยวน; คันธมาทน์ บุญวรรณโน; ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; นาวี หนุนอนันต์; จุฑามาส ผลพันธิน; สิงโต บุญโรจน์พงศ์; พรศิลป์ ผลพันธิน; พิมพรรณ ตันสกุล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของมด ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูลศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; อับดุลเลาะ ซาเมาะ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความหลากหลายและนิเวศของมดในป่าชายหาดของจังหวัดสงขลาศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; จักรภัทร ดุลยพัชร์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความหลากหลายและนิเวศวิทยาของมดในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราชศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; นาวี หนุนอนันต์; อัมพร พลับพลึง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา