Browsing by Author ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

Showing results 1 to 20 of 85  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การจัดการซะกาดของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยมารุต ดำชะอม; รอมลี โต๊ะตันหยง; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2535การจัดกิจกรรมบริการชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ สังกัดกรมสามัญศึกษาเธียรนันท์ วาณิชย์ศุภวงศ์; ทันยา พงศ์รักษา; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2539การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนตามทัศนะของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลามารุต ดำชะอม; นฤมล จิเวศพงศ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2539การประเมินผลการฝึกอบรมสตรีด้านการจัดบริการอาหารและธุรกิจการจัดร้านอาหาร ของศูนย์อาหารโภชนาการและพัฒนาชนบทภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เคลื่อม บุษย์แก้ว; นฤมล จันทพันธ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2545การประเมินโครงการอาชีวศึกษาพัฒนาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน 4 จังหวัดภาคใต้ค้วน ขาวหนู; อารีย์ สวนวิจิตร์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2533การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาคณิตา นิจจรัลกุล; อำนาจ สุธาประดิษฐ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2552การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานีปราณี ทองคำ; สาธร ไหมเกตุ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2534การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาดของสมาชิกที่มีสถานภาพต่างกันเคลื่อม บุษย์แก้ว; เจะสะปิอิง บารู; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2538การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของครูสอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลามารุต ดำชะอม; สุทัศน์ ดำศรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2550การสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมารุต ดำชะอม; สกุลวิชย์ พูนนวล; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2550การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี : กรณีศึกษา ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส; วิทยา นุชนานนท์เทพ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2535การให้ความสำคัญและการปฏิบัติงานในกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดพัทลุงปรีมล นครินทร์; ฉอ้อน อินทร์ละมุล; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2535ขวัญในการปฏิบัติงานของพัฒนากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; สมบัติ โยธาทิพย์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค้วน ขาวหนู; สมคิด ภักดี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2550ความต้องการในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท: กรณีศึกษาจังหวัดพังงาปราณี ทองคำ; เดชา หวังมี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2534ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อบริการด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราชนคร ศรีธรรมราชเธียรนันท์ วาณิชย์ศุภวงศ์; ภรณี เอกบรรณสิงห์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2542ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ปราณี ทองคำ; เวคิน วุฒิวงศ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนราธิวาส ในการป้องกันโรคเอดส์ทวี ทิมขำ; อดิศักดิ์ วงศ์วิทยาพิทักษ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2545คุณภาพชีวิตของแรงงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดปัตตานีค้วน ขาวหนู; โอภา สนิทมัจโร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536คุณลักษณะของครูเพื่อการพัฒนาชนบทตามความคิดของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล จังหวัดปัตตานีอนันต์ ทิพยรัตน์; สุพลีพี สือรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน