Browsing by Author ศิริรัตน์ วณิชโยบล

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2553XTI: เทคนิคการทำดัชนีแบบเข้ารหัสบิตแมปสำหรับการสอบถามข้อมูลในเอกสาร XMLศิริรัตน์ วณิชโยบล; วรารัตน์ จักรหวัด; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2555การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบถามของดัชนีบิตแมปแบบเข้ารหัสโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลศิริรัตน์ วณิชโยบล; อมรเทพ แก้วภิบาล; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2552การเพิ่มประสิทธิภาพของดัชนีบิตแมปแบบกระจายด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลศิริรัตน์ วณิชโยบล; แวฮาซัน แวหะมะ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2557การเพิ่มประสิทธิภาพดัชนีบิตแมปแบบคู่กันโดยใช้วิธีการเข้ารหัสศิริรัตน์ วณิชโยบล; ศิเนตร กิ้มเส้ง; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2552การเพิ่มประสิทธิภาพดัชนีบิตแมปแบบเข้ารหัสโดยใช้กลุ่มข้อมูลที่ปรากฏบ่อยสำหรับการสอบถามแบบสมาชิกศิริรัตน์ วณิชโยบล; จรรยา สายนุ้ย; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2558ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศิริรัตน์ วณิชโยบล; ลัดดา ปรีชาวีรกุล; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2553วิธีการสอบถามเอกสาร XML ที่ถูกเข้ารหัสซึ่งจัดเก็บไว้ในฝั่งของผู้ ให้บริการศิริรัตน์ วณิชโยบล; ต่วนกัสฟี หะมะ; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์