Browsing by Author ศิริจิต ทุ่งหว้า

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; ยุคล เหมบันฑิต; อาแว มะแส; สุธัญญา ทองรักษ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรใน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาสมยศ ทุ่งหว้า; ประสงค์ หนูแดง; ศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาประสงค์ หนูแดง; สมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2547การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; บัญชา พุทธวาศรี; อาแว มะแส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างการใช้วิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยางกับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราชศิริจิต ทุ่งหว้า; วีรยุทธ ดาวัลย์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างวิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยาง กับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราชศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; อิบรอเฮม ยีดำ; วีรยุทธ ลาวัณย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2549การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชนชาวนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2549การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชนชาวนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า
2538การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรและระบบชุมชนเกษตร กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาสมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2534การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านชีวกายภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคมต่อระบบทำการเกษตร และการยอมรับนวัตกรรมการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในและนอกเขตชลประทาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; ชัยวัฒน์ โพธิพงศา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของสมาชิก การพึ่งตนเอง และการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดตรังพัชรี คีรีนารถ; ศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; ศุภชัย สงประสพ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541ความเป็นไปได้ในการพัฒนาถาวรภาพทางการเกษตรในระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; ยุพิณ รามณีย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538ถาวรภาพของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงสมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2551ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของเกษตรกร ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสศิริจิต ทุ่งหว้า; ฮาฟีซา เมาะมิง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2532ระบบการทำฟาร์ม : ระบบข้าวนาปี-การปลูกผัก-การทำสวนยาง หมู่ที่ 8 ต. บางเหรียง กิ่ง อ. ควนเนียง จังหวัดสงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; อาแว มะแส; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ระบบเกษตรและสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง และโคเนื้อลูกผสม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; ชฎารัตน์ บุญจันทร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553รายงานการวิจัยเรื่องเศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.สะเดา จ.สงขลาศิริจิต ทุ่งหว้า; บัญชา สมบูรณ์สุข; พิษณุ ดำรัตนา; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร