Browsing by Author ศักรินทร์, ชนประชา

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการทอผ้าเกาะยอ จ.สงขลา และการทอผ้านาหมื่นศรี จ.ตรังศักรินทร์, ชนประชา; นริศรา, วัฒนสิน; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ศักรินทร์, ชนประชา; สูรียาดา, เล็งนู; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีศักรินทร์, ชนประชา; อุไรวรรณ, ทองเหม; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมของนักการเมืองท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคล ตามทัศนะของผู้บริหารและครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักรินทร์, ชนประชา; สุนทร, เพ็ชรคง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2554การมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ศักรินทร์, ชนประชา; อาหามะ, สะอะ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2556บทบาทของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศักรินทร์, ชนประชา; นาซีมะห์, อาลี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ศักรินทร์, ชนประชา; อับดุลการี, สาเมาะ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557สมรรถนะอันพึงประสงค์ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศักรินทร์, ชนประชา; มูฮำหมัดอาลี, วาเต๊ะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีศักรินทร์, ชนประชา; อับดุลเลาะ, เจ๊ะหลง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในโครงการหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสศักรินทร์, ชนประชา; กีเร๊าะ, อาลี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา