Browsing by Author ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การจัดการตำแหน่งจุดอันตรายในโครงข่ายถนนจังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; พงศกร พัฒน์ชู; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2559การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยหลักธรรมาภิบาลฉัตรไชย รัตนไชย; ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; วิจัย กาญจนสุวรรณ; นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2561การประเมินผลการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ไพโรจน์ แสงจง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การประเมินสมรรถนะในการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ โดยใช้กรอบการประเมิน PRISM กรณีศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; มุกมีนะฮ์ ดาโหะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2554การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศอุบัติเหตุทางถนนแบบเวลาจริง : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ปริวรรต โชติแก้ว; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2544การพัฒนาวิธีการประเมินสภาพของผิวทางชนิดยืดหยุ่นศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; นุกูล สุขสุวรรณ์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)
2557การวิเคราะห์ช่องว่างในกระบวนการด้วยแบบจำลอง CMMI Level 3 สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ณพัส กังวานตระกูล; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2542การสร้างดัชนีวัดระดับความปลอดภัยบนท้องถนนศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การเลือกเส้นทางปลอดภัยที่เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการเดินทางศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2544ระบบการจัดการผิวทางสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ฐปนนนท์ นิลรัตน์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา