Browsing by Author ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กองทหารปลดแอกประชาชนมุสลิมไทย : การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังติดอาวุธมลายูมุสลิมและพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; เจริญพงศ์ พรหมศร; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2019การพัฒนาตัวแบบขั้นต้นของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุขที่รวมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; จักรพงษ์ อภิมหาธรรม; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2560การศึกษาขอบเขตคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; โนรฮาวา บิลฮีม
2023การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นในทัศนะของบุคลากรท้องถิ่น: กรณีศึกษาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ณัฐพล ยอดหวาน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2548การสำรวจสภาพการใช้ภาษาของเยาวชนในภาคใต้มนตรี มีเนียม; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2022ความห่างทางสังคมและภาพพจน์เหมารวมอัตลักษณ์เชื้อชาติมลายูของคนรุ่นใหม่ภายใต้สังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; มะรอนิง สาแลมิง; ธนัญกรณ์ หิรัญญ์ไพสิฐกุล; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2563ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; คอรีเย๊าะ มานิ๊; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาหาดใหญ่ ภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้านที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่หาดใหญ่ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; เตชสิทธิ์ ชุมมะ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2563ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการและพนักงาน จ้างที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ฟาริด บิลยะแม; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2560พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปลดปล่อยสหปัตตานีในความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ซาการียา บิณยูซูฟ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2563พัฒนาการโครงสร้างและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ฮารีฟ มาหิเละ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2550ระบบการบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค : กรณีศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จารียา อรรถอนุชิต; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; คณิตา นิจจรัลกุล; เปรมินทร์ คาระวี; อับดุลรอชีด เจะมะ; ชิดชนก เชิงเชาว์; มานพ จิตต์ภูษา; ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์; ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์; จรัส ชูชื่น; กาญจนา พูนศิลป์; คณะรัฐศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะวิทยาการสื่อสาร
2559รูปแบบการมีส่วนร่วมของมัสยิดในการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ภัทรวนันต์ ร่มแก้ว; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558วัยรุ่นกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดสตูลศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; ซาอีดะห์ เกษา; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2020สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขทางอัตวิสัยที่ผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีศึกษา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; อับดุลการี สะรี; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2557อิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองต่อการสร้างสำนึกชาตินิยมมลายูของเยาวชนมุสลิมระดับอุดมศึกษาภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; นัทธมน ราชเสน; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2553โครงการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยฐานข้อมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากรและภูมิศาสตร์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; วัฒนา สุกัณศีล; อาคม โสวณา; คณะรัฐศาสตร์; Faculty of Political Science
2553โครงการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; คณะรัฐศาสตร์; Faculty of Political Science; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์