Browsing by Author ศรีนวล โอสถเสถียร

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสตรีหลังคลอดที่มีประวัติฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลของรัฐในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ศรีนวล โอสถเสถียร; คณะพยาบาลศาสตร์
2533ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผดุงครรภ์โบราณและแม่บ้าน จังหวัดกระบี่ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; ฤทัยพร ตรีตรง; จรัสศรี บัวบาน; ศรีนวล โอสถเสถียร; กัลยา เบญจรัตนาภรณ์; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; รัชตะวรรณ โอฬารพิริยกุล; มยุรี นภาพรรณสกุล; วรวรรณ คงนาค; สุจิตรา ภูเก้าล้วน; สารี คำฝอย; ทิพวรรณ หนูทอง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2539พัฒนาข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลโดยใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนในสตรีมะเร็งระบบสืบพันธ์ที่รับรังสีรักษาศรีนวล โอสถเสถียร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2539วิเคราะห์การบริการอนามัยแม่และเด็กของผดุงครรภ์โบราณ ปี พ.ศ.2533 : กรณีศึกษาที่จังหวัดกระบี่ศรีนวล โอสถเสถียร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2538วิเคราะห์กิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ในครอบครัวและชุมชนของกลุ่มแม่บ้านที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ศรีนวล โอสถเสถียร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2540ศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการพยาบาลขณะคลอดตามความคาดหวังกับการได้รับบริการจริง : กรณีศึกษาสตรีหลังคลอดที่โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ศรีนวล โอสถเสถียร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์