Browsing by Author ศรัณยา บุนนาค

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การย้ายถิ่นของแรงงานไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ตามสัญญาจ้างระยะสั้น : สภาพ ปัญหาผลกระทบและสาเหตุเสาวภา ชัยมุสิก; ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2550ความต้องการของประชาชนในภาคใต้ต่อบริการสุขภาพที่บ้านศรัณยา บุนนาค; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2548ความต้องการใช้บริการธนาคารอิสลามของเจ้าของกิจการและครัวเรือนไทยมุสลิมศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2541ค่านิยมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ : เปรียบเทียบเขตเมืองและชนบทในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2540ตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงวิธีคุมกำเนินภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541ตัวกำหนดอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2526บทบาทของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2546ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้ และการบำบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดในภาคใต้อุไร ศรีแก้ว; ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2526ประเมินผลการดำเนินงาน และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส่งเสริมและปรับปรุงการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตสหกรณ์นิคมอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ศรัณยา บุนนาค; ทวี ธนตระกูล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2544ประเมินสัมฤทธิผลของนโยบายผลักดันแรงงานที่ว่างงาน และถูกเลิกจ้างให้กลับสู่ภาคเกษตรกรรม : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของไทยศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ
2525ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อความต้องการมีบุตรเพียงครอบครัวละ 2 คนของสตรีชาติพันธ์ต่าง ๆ ในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2541ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคเอดส์ในภาคใต้ศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2552ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นนักดื่มสุราของนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศรัณยา บุนนาค; อำนวย อินทสโร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Law; คณะนิติศาสตร์
2552ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นนักดื่มสุราของนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศรัณยา บุนนาค; อำนวย อินทสโร; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; คณะนิติศาสตร์
2524ผลกระทบของนิคมสร้างตนเองต่อภาวะเจริญพันธุ์ ศึกษาเฉพาะกรณีนิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลาศรัณยา บุนนาค; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2542พยากรณ์ดุลการท่องเที่ยวของประเทศไทยในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดเนเซีย-มาเลเซีย-ไทยศรัณยา บุนนาค; เกื้อกูล สุนันทเกษม; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
2550พฤติกรรมการเลือกซื้อยาแก้ไอของผู้บริโภคใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุนันทา เชื้อชาติ; ศรัณยา บุนนาค; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2549พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลการเรียนของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2547ศรัณยา บุนนาค; อรรถพร หวังพูนทรัพย์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2552รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยด้านเศรษฐกิจ-สังคมที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของไทยพุทธ และไทยมุสลิมในภาคใต้สุนันทา เชื้อชาติ; ศรัณยา บุนนาค; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการใช้ชีวิต ปัญหาด้านสังคม สุขภาพ การเงิน และการจัดที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุในภาคใต้สุนันทา เชื้อชาติ; ศรัณยา บุนนาค; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา