Browsing by Author วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การพัฒนาสูตรและระบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการคำนวณภาระงานสอนของอาจารย์วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; สมศักดิ์ คงแสง; ดนุ สายสุทธิชัย; ศูนย์คอมพิวเตอร์
2533การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับร้านอาหารวุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ศูนย์คอมพิวเตอร์
2539การศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณณา วงวิสุทธิ์; ชิดชนก เชิงเชาว์; สุพจน์ โกวิทยา; จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์; เที่ยง จารุมณี; ธีรวัฒน์ พูนศิลป์; สุชาดา หอศิริธรรม; ขนิษฐา มุตตาหารัช; บุญสิทธิ์ บัวบาน; วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2532การสร้างพจนานุกรมศัพท์เกษตรโดยใช้คอมพิวเตอร์พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล; วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์; พานิช ทินนิมิตร; ทศพร เหมพัฒน์; ไพศาล วุฒิจำนงค์; จิตราภรณ์ เกียรติไพบูลย์; อดิศา เตียว; สมศักดิ์ คงแสง; ศูนย์คอมพิวเตอร์
2529การสำรวจการใช้พลังงานในเขตชนบทภาคใต้ ปี 2528แสวง กะระณา; ประกิต หงษ์หิรัญเรือง; จุลละพงศ์ จุลละโพธิ์; ศิรพงษ์ ศรีพิพัฒน์; อภิญญา วงศ์กิดาการ; วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; สุทธิรัตน์ สุวรรณจรัส;
2542ซอฟต์แวร์สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; กฤติยาพร กิ้มสวัสดิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์