Browsing by Author วิโชติ จงรุ่งโรจน์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษานโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ศักดา ขจรบุญ; ดำรง เสียมไหม; วิโชติ จงรุ่งโรจน์; คณะวิทยาการจัดการ
2562ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรยางพารา ที่ปฏิบัติดีในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยวิโชติ จงรุ่งโรจน์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
2557ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของระบบการทำฟาร์มที่มีการปลูกพืชในสวนยางของเกษตรกรรายย่อยภาคใต้สมยศ ทุ่งหว้า; วิโชติ จงรุ่งโรจน์; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน