Browsing by Author วิวัฒน์ สุทธิวิภากร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การประยุกต์ใช้แถบเสียงสะเทือนไหล่ทางเพื่อเตือนผู้ขับขี่ที่หลับในวิวัฒน์ สุทธิวิภากร; กัมปนาท รติวัฒน์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2543การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการออกแบบงานถนนทางด้านเรขาคณิตวิวัฒน์ สุทธิวิภากร; ชัยฤกษ์ เมษสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)
2545การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซียฉัตรไชย รัตนไชย; รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ; อาแว มะแส; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร;
2542การสร้างดัชนีวัดระดับความปลอดภัยบนท้องถนนศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; คณะวิศวกรรมศาสตร์
2540โครงการนำร่องศึกษาวิธีการลดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ ในนักศึกษาผ่านครู / อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; วิวัฒน์ สุทธิวิภากร; ณรงค์ ณ เชียงใหม่; เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน